T O P
DAZ无法导出MDD是怎么回事?

4.12/4.15都试过了 导出MDD就提示The feature is not available in animate2 lite version

  • By - ZI HE

  • 2021-07-14 16:29:28
DAZ里如何查看工程所涉及的贴图?

DAZ文件导入C4D的时候贴图总是不全,很多时候只有一张固有色,DAZ里面能快速管理工程文件材质和涉及的所有贴图么?

  • By - ZI HE

  • 2021-03-19 18:24:56